Dõi về Hoàng Đế chước toan tìm,
Nghề nghiệp trong tay đỡ vận chìm.
Chắp nối âm dương vài sợi chỉ,
Mở mang trời đất một đàng kim.
Nhờ ơn cả nước che sương gió,
Giúp sức nhà vương đủ áo xiêm.
Một thuở ra tay người đặng ấm,
Trăm năm đẹp mắt kẻ quan chiêm.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004