Tò le kèn thổi tiếng năm ba
Nghe lọt vào tai dạ xót xa
Uốn khúc sông rồng mù mịt khói
Vắng ve thành phụng ủ sầu hoa
Tan nhà cám nỗi câu ly hận
Cắt đất thương thay cuộc giảng hoà
Gió bụi đôi phen xiêu ngã cỏ
Ngậm cười hết nói nỗi quan ta


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004