Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2010 02:04

Lỗi phải thây ai chẳng luỵ cầu,
Sao bằng thong thả một cần câu.
Dòng ngân thả lưới dầu trưa sớm,
Đáy bích giềng tơ mặc tóm thâu.
Dựa bãi Nghiêm Lăng chờ bĩ thái,
Neo gành Lã Vọng nhắp công hầu.
Giang san thế để mình là thợ,
Sanh sát quyền ta thế biết đâu.


Nguồn:
1. Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân, Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004