Mặt mũi như vầy cũng có râu,
Trong đời chẳng biết dụng vào đâu.
Hêu đòi trên mão chưa nên mặt,
Lúc thúc trong chăn cứ rục đầu.
Khuấy ngứa gầy dân chi khác mọt,
Rán công béo nước chẳng bằng trâu.
Uổng sanh cho nhộn trong trời đất,
Có có không không cũng chẳng cầu.


Bài này tác giả làm để chỉ trích những quan lại không tài cán gì nhưng hay vênh mặt với đời, và chỉ giỏi hút máu dân lành như rận.

Khảo dị: Bản trong Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn (Huỳnh Tịnh Của, 1897)
Mặt mũi mần ri cũng có râu,
Cả đời chẳng biết dụng vào đâu.
Xơn xao trên mão chưa nên mặt,
Lục đục trong chăn cứ giục đầu.
Khuấy ngứa gầy dân chi khác mọt,
Uổng công béo nước chẳng bằng trâu.
Khéo sinh cho nhộn trong trời đất,
Có có không không cũng chẳng cầu.

Nguồn: Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986