10 bài thơ Cảm hoài của Phan Văn Trị làm theo thể liên hoàn, chữ cuối của bài thơ trước là chữ đầu của bài thơ sau. Bài Cảm hoài này là bài thứ 3.  Vanachi sửa tựa lại mình sẽ đưa 6 bài còn lại lên!