Đằm thắm mưa xuân trổ mấy màu,
Vì tài vì sắc mới kình nhau.
Đua chen một nước toan giành trước,
Lừng lẫy đôi hơi chẳng chịu sau.
Mường tượng rồng đua nơi biển thẳm,
Mỉa mai cù dậy mé sông sâu.
Thở hơi sóng dợn nhăn lòng nước,
Mắt thấy ai ai cũng cúi đầu.


Nguồn: Thành ngữ điển tích từ điển, Diên Hương, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992