Vóc là đất cục phải là chi?
Ông Táo danh xưng tự thuở ni.
Lỏng khỏng cõng nồi da mốc thích,
Lum khum đội chảo mặt đen sì
Cháy da với chủ đà ghe thuở.
Phỏng trán cùng dân đã mấy khi.
Sau trước họ hàng chưa rõ đặng
Ba đầu giụm lại giống đi gì?