Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 14/06/2020 00:05 bởi tôn tiền tử
Tập thơ viết vào khoảng những năm 1938-1944, mới chỉ đăng rải rác ở các báo, ở trong các sách hợp tuyển, chưa xuất bản.