Núi Thái lông hồng đọ với nhau,
Nước đau nào quản đến thân đau.
Một nền chính khí trơ mưa gió,
Ba khối hùng tâm trọi bể dâu.
Nợ với giang san đành phải trả,
Người mà xà huỷ kể nào đâu.
Lòng trung chỉ có lòng trung biết,
Đỗ Phủ ngày xưa khóc Vũ hầu.


Ba liệt sĩ gồm Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu và Đoàn Thọ (quê Nam Định, làm chức Thống chế đời Tự Đức, đi đánh phỉ ở biên giới Cao Bằng bị tử trận năm 1870).

Nguồn: Hợp tuyển Thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB Văn Học, 1984