Ba trăm năm lẻ, tượng đồng
Lầu cao át cả lớp tường thành xưa
Chợ Đông Kinh, cảnh Tây Hồ
Nước Nam, Trấn Bắc miếu thờ tôn nghiêm
Át Ngưu Đẩu, khí gươm thần
Ngựa xe cách nẻo bụi trần xóm hoa
Non sông cảnh mới bao la
Tầng trời thứ nhất, đây là cửa thiêng


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)