Mây vốn vô tâm, đá vẫn gan,
Trời đất trong này biệt thế gian.
Sơn kỳ thuỷ quái đều quy Phật,
Đèn khêu chuông gióng khó qua ngàn.
Mõ kình đêm lạnh chim thiêng hốt,
Chòi tiên cây rợp khỉ leo giàn.
Xuân này du ngoạn Mai Hoa quốc,
Giắt mãi hương trời giữa áo khăn.