Trần công sao khí phách,
Hồ giặc dứt đoạn hồn.
Ngưu Tất kiếm không máu,
Khương Nương đá còn chôn.
Non sông buồn Tức Mặc,
Thành quách oán An Tôn.
Muôn thuở anh hùng hận,
Sông trôi như nghẹn hờn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)