Chẳng biết đất Thăng Long
Biết sao đền Bạch Mã
Bắc Nam khắp nước thờ
Bia tàn di tích đó

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)