Tiên nhân phần mộ còn đây
Mỗi lần bái tạ lòng đầy đau thương
Dấu xưa buồn cỏ xanh um
Nghĩa tình sâu nặng oán hờn tầng mây
Vật báu sao giữ được đây
Văn chương lưu dấu, bút đây để đời
Ơn sâu khó trả cha ơi
Xa xôi khóc với ông trời thấu chăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)