Đến khóc bên mộ vợ
Tạm nghỉ điếm tuần phu
Mưa dày giăng ngàn xóm
Mây buồn đồng âm u
Nhìn cảnh lòng đau quặn
Ngậm tình lệ buồn thương
Thổn thức khi chiều xuống
Trở về đêm đã buông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)