Vần vũ mưa giăng đã mấy ngày,
Nắng lên ngẫu hứng muốn ra ngoài.
Nghìn cây gió phất ngả nghiêng lạy,
Mây cắp vạn non, vùn vụt bay.
Tiếng sáo mục đồng ngân ngõ vắng,
Khúc ca hái củi khắp thôn đây.
Khách chơi nào có việc gì khác,
Ngắm bóng chiều rơi đứng ngất ngây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)