Đông rét xua mưa gió,
Tin xuân báo tạnh trời.
Mai đeo sương thành trắng,
Tùng gội tuyết sáng tươi.
Thuyền rượu Tây Hồ tới,
Tiếng chuông Pháp Hải hồi.
Trường thi nhân rỗi rãi,
Chếnh choáng dạo thềm chơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)