Đất lảnh, rét về sớm
Đêm Đông chí vẫn dài
Viện sâu thời khắc điểm
Tường thấp vang tiếng chày
Trước án khách đối đáp
Cách rèm người nói cười
Ít nhiều kẻ ứng thí
Hoè nở rộ nay mai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)