Báo đền ơn nghĩa mẹ cha
"Nga thi" sớm tối lấy ra luyện rèn
Gió cây nào biết ưu phiền
Chén mây để phúc mẹ hiền còn đây
Trăng thu vời vợi sầu thay
Núi xa mây cách ngấn đầy lệ rơi
Điện thờ tạm đặt một nơi
Trước đèn lặng lẽ rã rời hồn con

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)