Cõi thế trăm năm đều khách trọ
Tha hương gặp gỡ sớm thành thân
Non sông đi khắp, tôi lười nhác
Thơ rượu thung dung, bác nhẹ chân
Hồng Lĩnh thôn xa nương cánh hạc
Vị Hoàng bến ấy, rượu trong ngần
Nhớ nhau mãi mãi ghi lòng nhé
Trăng rọi dòng sông toả ánh ngân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)