Mọi người đều có việc
Tất bật chẳng ngày nhàn
Đi bộ bỗng gặp nạn
Lòng trời cho ta an
Sáng bạch vẫn ngon giấc
Ôm chân gối ngâm tràn
Đường đời lắm gai góc
Cẩn thận từng bước chân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)