Tháng Hai lên núi Thứu
Đêm nghỉ ở Yên Hưng
Rừng trước thôn mưa đổ
Huyện đường đèn sáng trưng
Tiếng tăm thuộc quan huyện
Rỗi việc là thày tăng
Tàn tiệc xe dời bánh
Thuyền qua bến Bạch Đằng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)