Làm khách đất Thái Xá
Gặp đông ngày cuối năm
Sắc trời đồng nội nhạt
Cây cối giá căm căm
Tuỳ ý người ân oán
Giao du chẳng bạn thăm
Chiều về lòng vướng bận
Sông Vũ nghĩ đăm đăm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)