Quanh co mấy dặm rẻo phù sa
Qua hết sông Lô đến Lý Hoà
Xa ngắm biển Đông trời đất rộng
Dám đâu được biết bậc Nho gia

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)