Xuân muộn chơi chùa cổ
Ban trưa nghỉ phòng thầy
Áo Nho chim núi lạ
Gối khách gió tùng lay
Lên núi toàn chủ đất
Hương trời thoang thoảng bay
Chiều cùng sư tạm biệt
Giường tứ đại trơ bày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)