Tiếng sáo rộn buổi sớm
Lá thuyền lướt dòng sông
Khúc ca thuyền chài vẳng
Bãi trước khói mây lồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)