Động trên núi Diệu Sơn
Cũng một bầu trời nhỏ
Người nói chuyện trong mây
Sư ngủ dưới trăng tỏ
Kim thân Phật thường tồn
Bia đá truyền chữ đó
Lên núi gặp người hiền
Chẳng ngại leo vất vả

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)