Cả ngày mưa giăng giăng
Buồng tối ngồi trăn trở
Đôi ngả thực âm dương
Gối chăn tình đứt dở
Dời bước lo ướt giày
Ghét lạnh, luôn khép cửa
Muôn mối lo ngổn ngang
Tựa tơ vò khó gỡ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)