Hai ý hợp nhau một khúc cầm
Quán xưa vay rượu chẳng sầu tâm
Tương Như không có "Trường Môn phú"
Văn Quân nào oán "Bạch đầu ngâm"

tửu tận tình do tại