Co cẳng đạp quan tài
tới giờ để tụng kinh
Không lẽ cứ nằm hoài
nghe đất trời làm thinh

Ráng nghe hết dòng thơ
mai về cõi vô sinh
Thân khắp trời bụi tro
hữu tình hay vô tình

Bốn mươi năm không ngủ
mở mắt nhìn kinh ngạc
Gió lật từng trang sử
lạnh khắp trời Kinh Bắc.

Giả điếc bốn mươi năm
giữa chợ viết Suối Nguồn
Lời hoa nở từng trang
lấp lánh màu vô thường.


Bài thơ viết trong tháng 3/2016 để tiễn biệt nhà thơ Kinh Bắc (Lê Đình Viễn – Sáu Du), biên tập viên Tạp chí Suối nguồn của Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, đã từ trần ngày 4/3/2016 tại Sài Gòn.