Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Phật giáo (45)

Đăng bởi Phan Tan Hai vào 08/06/2022 02:01

Con kính lễ cúng dường
thiết tha niệm danh hiệu
Bồ tát Quán thế âm
đấng từ bi vô lượng
giữa ba cõi bất an
hiện thân đi cứu khổ

Con niệm tên ngài
vào lửa không cháy, ra sóng không chìm,
vào trận bình an, gậy đao tự gãy,
gông xiềng tự rã, thú dữ tự lià,
ly tham sân si

Thiết tha niệm danh hiệu
Bồ tát Quán thế âm
Tuỳ tâm được như ý
sinh trai nhiều trí huệ
sinh gái, đẹp đoan trang
phước huệ nhiều vô lượng

Thiết tha con niệm
ngài hiện Phật thân
ngài hiện Pháp thân
ngài hiện Tăng thân
đưa người qua sông
vượt bờ sinh tử

Ngài là pháp giải thoát
tuỳ cơ cứu chúng sinh
hiện thân Bích Chi Phật
hiện thân bậc Thanh Văn
hiện thân các vị trời
hiện thân đại tướng quân
hiện thân người cư sĩ
hiện thân mẹ, thân cha
vô lượng thân hiện ra
đưa người qua sông
vượt bờ sinh tử.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015