Nhìn kia
chỉ hình hiện ra
không người không ta
chỉ hình được thấy
không ai đang thấy

Nghe kià
chỉ tiếng trong lời
không ta không người
chỉ tiếng được nghe
không ai đang nghe

Chữ vàng trên giấy, lời Phật năm xưa,
khởi từ bi dậy, chỉ qua kia bờ
Thương ơi ba cõi, bè pháp cứu người,
qua sông còn gọi, hoa bay khắp trời

Ngồi đây
cảm nhận hơi thở
hơi vào hơi ra
chỉ là hơi thở
không ai đang thở

Tâm kià
khắp cảnh là tâm
khắp tâm là cảnh
khắp trời gương sáng
khắp trời là tâm.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015