Nhìn cảnh, hiện rồi biến
theo duyên, khởi rồi tan
trong mắt, thuần Chánh Kiến
nhìn tâm, thấy vô tâm

Nhìn sóng, chỉ là nước
không ta, cũng không người
nghe tiếng, nhận ra thức
Chánh Ngữ, ngộ không lời

Thấy nhân duyên, Chánh Nghiệp khai trí tuệ
Thấy như thực, Chánh Mạng ngộ vô sanh
Chánh Tư Duy, hỷ xả, không dính mắc
Chánh Tinh Tấn, từ bi, thiện pháp sinh

Đi đứng, tâm bất động
Chánh Định hiện toàn thân
lặng lẽ, không chút mộng
muôn pháp là Niết Bàn

Quán thân, thọ, tâm, pháp
Chánh Niệm lìa có, không
niệm niệm trong tỉnh giác
muôn pháp là tánh không.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015