Trơ trơ tượng gỗ nửa đời người
Một chỗ anh Mai giữa đất trời
Tăng hoạn riêng nhà đường lối khác
Oanh hoa trên giấy ảnh hình tươi
Với tranh mê mẩn mùi hương bó
Gặp hứng vẽ vời sức bút đôi
Năm tháng la cà non chẳng chán
Biển dâu bao kiếp đúc nên rồi

tửu tận tình do tại