15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (20 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 17/11/2015 18:12 bởi tôn tiền tử
Phan Minh Đạo (1930-2006) sinh tại Quảng Ngãi, là một trong những hạt giống văn chương hiếm hoi của chiến trường Khu VI trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cùng với các nhà văn Nam Hà, Nguyên Nam, ông đã góp vào nền văn học cách mạng một số tác phẩm văn, thơ có giá trị, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc.