Mạn thuyết Thương sơn thử hậu thân
Thả khan kỳ bút dữ kỳ nhân
Thịnh Đường thế giới vô thi thảo
Toàn Việt giang sơn hữu quốc văn
Dĩ thị văn suy ư bát đại
Cận lai bút chiến hựu tam phân
Thanh bình động chủ phi vô bổ
Tảo đắc Âu chinh Á chiến trần.


Bài đề từ của Nguyễn Trung Hoan, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.