Tập cú thiên kinh diệu nhập thần
Phó hàm tằng phủ thị tiền thân
Mạn ngôn tam tuyệt tài phi dị
Cánh tục thiên gia tử dục tân
Hoa bút vị ưng thành vãng mộng
Ngọc lâu hà xử ức cao nhân
Lâm phong bắc vọng không trù trướng
Thả hiện Đông thi nhất hiệu tần.


Bài đề từ của Bích Phong, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.