Tao ông vân viễn nghĩ như hà
Bất tử tinh thần tại Bút hoa
Văn thái tặng di kim nhật hậu
Thi tình thế hợp cổ nhân đa
Ám thôi cô hạc minh hàn nguyệt
Trực bức cao thu lạc vãn hà
Liệu đắc Tố như phùng địa hạ
Nhất ban hào dật lưỡng quan ma.


Bài đề từ của Hồ Đắc Bích, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.