Tao ông Hoàng Hạc khứ vô tung
Thi quyển trường lưu vũ trụ trung
Đại khối văn chương nguyên hữu dả
Thiên y cơ trữ tự vô phùng
Giang Yêm nhất quản ngâm kiêm mộng
Bồ tát đa tình sắc thị không
Hồi thủ Nùng vân xuân thụ ngoại
Tâm hương hà xứ ngưởng cao phong.


Bài đề từ của Tôn Thất Lương, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.