Bạch tuyết đương xuân hợp lý ba
Hung trung thành trúc bút đầu hoa
Thần chi lực giã nhân hà hữu
Đế viết khâm tai ngã tắc gia
Tửu tá tha bôi nghiêu khối lũy
Đàn lân đồng điệu khấp tỳ bà
Thanh tâm hương tiết chân song tuyệt
Kiêm thủ tài xưng đệ nhất gia.


Bài đề từ của Đào Văn Bình, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.