Đương tại từ lâm trước tác đa
Thử quân thiến học đắc tinh hoa
Khoa trường quy thức kinh tam khuất
Trữ trục văn chương tự nhất gia
Nghệ phố ưu du hung hữu trúc
Thi đàn bộ vũ bút sinh hoa
Tảo tri chỉ quí tùng san hậu
Di mặc công truyền định bất ma.


Bài đề từ của Trần Xuân Thiều, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.