Nôm Kiều chữ Hán lựa thành ca
Ngọn Bút hoa đây vốn của nhà
Điểm hoá âu đành tay Tạo nhỉ ?
Luân hồi đến cả kiếp văn a ?
Cảo thơm thêm nức mùi hương ngự
Non nước còn in dấu quốc ba
Tựa án ngâm nên câu tuyệt diệu
Cành kia dễ ở cội này ra.


Bài đề từ của Nhất Kinh, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.