Thi thần gặp gỡ tới am mây
Mở quyển xem ra đáng bậc thầy
Bút ý khôn đem vàng lệ sánh
Hoa tài chưa dễ ngọc côn tầy
Ngàn thu bóng hạc tuy không đó
Muôn thuở hồn văn vẫn có đây
Nhã ý vâng lời đề tập hậu
Dám so vịnh nhứ những tài hay.


Bài đề từ của Tuyết Nham đạo cô Đạm Thanh, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.