Dân nếp Ân Chu trọng nghiệp nông
Lệ làng tế xã mọi nhà chung
Phần du không đổi nghiêm đền miếu
Biên đậu thơm bay lắm thức dùng
Mời chuốc đầy toà vui bõ lão
Cắt chia tại cỗ náu anh hùng
Mai ngày trai xóm nên lương tướng
Già trẻ ơn đều miếng đỉnh chung


Nguồn: Phan Kính - con người và sự nghiệp, NXB Khoa học xã hội, 1994.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)