Tung mây hồng mới lên hoàng cát,
Lánh tục rồng bay ngóng Đỉnh Hồ.
Duyên phận gặp người khôn thấy nữa,
Đời thần giống chiếc nhạn đơn cô!

tửu tận tình do tại