Việc nước xem chừng nhẹ một thân
Con vua dạy bảo, thẹn sư thần
Há đâu Nam Bắc lòng nê chấp
Phải biết Xuân Thu chưa nghĩa nhân
Tuổi tác chưa cao, ơn chiếu cố
Trú nơi tĩnh mịch, lánh hồng trần
Mừng thay vương tử thiên tư vượt
Vâng mệnh vua ban dạ ân cần

tửu tận tình do tại