Mấy thu cờ suý việc nam hành,
Sửa cõi vừa xong lại sửa doanh.
Khắp vẻ giang san phô thức gấm,
Theo nền cung khố đượm đồ tranh.
Bóng đường ơn rộng mây lồng tán,
Án ngọc ngâm khuya nguyệt dãi mành.
Khuôn chính mực công lầu vẹn mãi,
Phương trời thêm vững mặt tràng thành.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 106, tháng 6-1926