1. Ất Mùi xuân, văn vương sư tiến khắc Phú Xuân thành, ngẫu phú
 2. Ất Tị khai xuân thí bút
  1
 3. Bính Ngọ xuân trung, hiến để công thoan, cụ tương ngũ thuyền phó kinh hậu nghinh gia tôn trí sĩ, cẩm tuyền đăng trình kỷ hứng
 4. Bính Thân xuân chính vọng hậu, gia hương Diệu Cẩm, hỉ phú
 5. Canh Dần quý xuân hối, chiêu Phan Mậu Hiên tựu Bích Câu thư ngụ
 6. Canh Tuất sơ xuân, biện lý phụng tang đại lễ, muộn trung kỷ hoài
 7. Canh Tý xuân, hạ kiêm đốc đồng quyến đài tham nhung hoàn cán
 8. Cẩm tuyền nhật, chuyển phó Hải Dương trấn đình trú kỷ sự
 9. Chúc lý viên cư
  2
 10. Cung hoạ tạ sự thi
 11. Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 1
  3
 12. Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 2
  3
 13. Đáo Đoàn Thành
 14. Đáo Động Hải doanh
 15. Đáo gia quán hỉ phú
 16. Đáo Phú Xuân thành
 17. Đăng trình ngữ nội
 18. Đề Hương Ngải xã Đỗ gia di cảo
 19. Đề Nhị Thanh động khắc thạch
 20. Đinh Dậu thu xuất đốc Thanh Hoa, tại trấn tức sự
 21. Đinh Mùi sơ xuân, khâm ban hành Sơn Nam xứ tham chính, bái mệnh cung kỷ
 22. Đoan dương nhật, lữ trung hoài gia quyến
 23. Độ Đại Linh giang
  4
 24. Đông phụng tân vương lâm ngự, dư tự trấn tiến kinh bái yết, cung kỷ
 25. Giang cư tức sự kỳ 1
  1
 26. Giang cư tức sự kỳ 2
  1
 27. Giáp Ngọ quý xuân hương thí, sắc chỉ bân tống Hà Trung huấn đạo Nguyễn khế phó giáo sở ứng vụ, ngã diệc đính kỳ tựu Nam ty, dĩ thi tác biệt
 28. Giáp Thìn xuân gia tôn phụng chuẩn nhập bồi tụng, bái khánh kỷ sự
 29. Hạ sơ tôn giá hồi chí hiến để, lưu trú tuần nhật, hoạch bồi hoan yến kỷ sự
 30. Hỉ vũ tác
 31. Hiểu kinh Tiên Lữ tự
  5
 32. Hoạ ký Nhuận Phủ Nguyễn khế hữu phụng Bắc sứ hồi kỳ 1 - Hạ công hoàn
 33. Hoạ ký Nhuận Phủ Nguyễn khế hữu phụng Bắc sứ hồi kỳ 2 - Tự khuê hoài
 34. Hữu sở trào
  1
 35. Kinh Kim Âu sơn tự
 36. Kinh Quỳnh Lưu Long Sơn lưu thi ký tặng trung khuyến Nguyễn hầu
 37. Kinh thành thất thủ cảm tác
 38. Kỷ Dậu xuân chính tức sự
 39. Ky thê kỷ muộn
 40. Ký xá đệ Nhã Hiên trực giảng công
 41. Lạng Sơn đạo trung ký kiến
  1
 42. Lễ vi báo tiệp, hoan bồi tôn toà chí khánh
 43. Long Hàm nham tức sự
 44. Mạnh hạ sơ hoán, dự cáo tiểu tường lễ, mang phó sứ trình
 45. Mậu Thân xuân chính thí bút
  1
 46. Mậu Tuất thu, tiễn xá đệ Nhã Hiên phó Động Hải đồn tỉnh thị
 47. Nhâm Dần thu, phụng đặc mệnh đốc đồng Thanh Hoa đăng nhậm thuật hoài kỳ 1
 48. Nhâm Dần thu, phụng đặc mệnh đốc đồng Thanh Hoa đăng nhậm thuật hoài kỳ 2
 49. Nhi bối hạ
 50. Ninh Sơn cố cung
 51. Phó nam ty ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 1 - Hữu lâm cựu ngụ
 52. Phó nam ty ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 2 - Hữu đăng công đường
 53. Phỏng hiến ty cựu du
  2
 54. Phụng mệnh nam hành
 55. Phụng tiên vương đạm tế lễ, cảm tác
 56. Phụng triệu phó thành, cảm cố kinh phong cảnh tác
  1
 57. Quá Tây Phương sơn tự
  3
 58. Quốc sự gia tình giao cảm tác
  1
 59. Quý đông, đăng Bàn A sơn khẩu chiếm
  1
 60. Quý Mão thu, gia tôn phụng mệnh đốc trấn Cao Bằng, thượng quan nhật bái tiễn, kỷ hoài
 61. Quý Tị thu phụng thăng Sơn Nam xứ Tả mạc đăng trình ngẫu đắc
  2
 62. Sài Sơn xuân diểu kỳ 1
  1
 63. Sài Sơn xuân diểu kỳ 2
 64. Sinh nhật u cư
  2
 65. Sơ văn Tôn tổng đốc thoái sư Xương Giang ngẫu phú
  2
 66. Tam đệ Nhã Hiên phó thu thí, liên quán quận tuyển, văn tín ký hỉ
 67. Tam nam Chú khải mông tại Tả ấp, ngẫu thư thị giáo
 68. Tặng Bùi Hàn Khê
 69. Tặng Dưỡng Hiên Nguyễn niên khế tân thăng Kinh Bắc tham chính
 70. Tặng Hoạch Trạch Nhữ Tốn Trai
 71. Tặng phó niết Bùi Hàn Khê
 72. Tân Mão hương thí cử ưu trúng giải nguyên, trọng đệ diệc dự trúng cách, phó kinh bái yết, tại đồ trung hỉ phú
 73. Tân Sửu vãn xuân, tôn giá tự nam thuỳ phụng triệu hồi kinh chiêm bái, hỉ phú
 74. Tây trình lữ muộn
  2
 75. Tế đường trung nguyên lễ cảm tác
 76. Thu phụng đặc chuẩn tái nhập thiêm sai tri hình phiên, bái mệnh cung kỷ
 77. Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 1
  2
 78. Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 2
  1
 79. Thu trung khâm nghinh tiên hoàng đế tử cung thuyền, khốc bái vu Bằng Trình tân thứ, cung kỷ
 80. Thu trung phụng nghệ Lạng Sơn trấn hậu tiếp Bắc sứ, hành gian thuật hoài
 81. Thu trung triều bảo Thanh Hoa thự hiến sứ kinh phụng chuẩn doãn, trùng dương hậu phát chu thượng quan, đồ gian kỷ hứng
 82. Thuật hoài
 83. Thứ nam Thực sinh hỉ phú
 84. Tiến kinh triều yết ngật kỷ sự
  2
 85. Trọng đông hồi kinh để, ký Đoàn Nguyễn nhị khế
 86. Trọng đông phụng giám Sơn Tây thí trường, viện trung ngẫu thuật
 87. Trọng đông phụng giám thí Sơn Nam trường, viện trung ngẫu thuật
 88. Trọng đông, phụng thái tôn thái phi sơn lăng lễ kỷ sự
 89. Trọng hạ, ký Hải An Đoàn khế
 90. Trọng xuân tiến kinh, tức phụng nhập ứng chế, thí dự thưởng, ngẫu phú
 91. Trung hạ dư thừa nhị ty quan uỷ sai điển khảo Đông Quan huyện, tuyển cử sĩ, nguyệt dư thuân sự, ngẫu phú
 92. Tuế vãn đề thinh giải
  1
 93. Vãn Bằng Trình tự Hải Thanh thiền sư
 94. Văn khiển cảm tác
 95. Văn tam nam Chú tại kinh xuất đậu khang cát, hỉ phú
 96. Xuân giang mạn thuật kỳ 1
  1
 97. Xuân giang mạn thuật kỳ 2
 98. Xuân trung phụng chiếu sai bắc sứ, đắc mệnh ngẫu phú
  4
 99. Xuân trung phụng giám đốc Sơn Nam đê vụ kỷ sự
  2
 100. Xuân trung sơn am kỷ sự