Đom đóm đêm đêm nhóm bếp
Lửa hắt lập loè, lập loè
Đi đâu mang theo bếp đó
Lập loè sáng cả bờ tre

Ban ngày làm gì? Ở đâu?
Khuya rồi mới lo nhóm bếp
Đom đóm thổi lửa đằng đầu
Đằng đuôi lập loè dấu khói


Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018