Truyền đem giam lại khám Đề-pô
Xám, trắng, vàng, đen lẫn một bồ
Quân cướp, quân hoang, rằng bậy bạ
Đứa ôm, đứa đánh, luống hồ đồ
Thù hiềm chi lắm làm nên nỗi
Xúi giục vì ai khuấy quá lồ!
Pháp luật văn minh đâu mất cả?
Chỉ thừa sách vở, luống trâu bò!


Hai bài Vào khám Đề-pô, Vào ngục Santé tuy chỉ được ông Lê Ấm chép theo truyền văn, không có trong di cảo, nhưng không có ai nghi ngờ về tính chân thực. Ông Nguyễn Văn Dương trân trọng xếp các bài này lên trước trong Santé thi tập.

Đề-pô (dépôt) thật ra không phải là tên nhà tù, nhà ngục như Santé, mà trong tiếng Pháp là nơi tạm giam của cảnh sát Paris, sau 24 giờ thì phải tha người bị tình nghi hoặc đưa đi giam nơi khác.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995